*تقدیر و تشکر فرمانده کل انتظامی از اقداماتِ اثرگذارِ فرماندهان و کارکنانِ فهیمِ پلیس در اجرای طرح های امنیتِ اجتماعی ، به ویژه حجاب و عفاف*

*تقدیر و تشکر فرمانده کل انتظامی از اقداماتِ اثرگذارِ فرماندهان و کارکنانِ فهیمِ پلیس در اجرای طرح های امنیتِ اجتماعی ، به ویژه حجاب و عفاف*

*تقدیر و تشکر فرمانده کل انتظامی از اقداماتِ اثرگذارِ فرماندهان و کارکنانِ فهیمِ پلیس در اجرای طرح های امنیتِ اجتماعی ، به ویژه حجاب و عفاف*