هشدار نسبت به اشتباه محاسباتی در برآورد هزینه ساخت مسکن ملی

هشدار نسبت به اشتباه محاسباتی در برآورد هزینه ساخت مسکن ملی

 رئیس کانون سراسری انبوه سازان با هشدار به وزارت راه و شهرسازی درباره اشتباه محاسباتی این وزارتخانه در برآورد هزینه ساخت طرح نهضت ملی مسکن گفت: سازوکار تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن به آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی متکی است و با توجه به عدم همکاری نظام بانکی طی سالهای اخیر ،می توان گفت که الگوی تامین ملی طرح نهضت ملی مسکن آسیب پذیر است .