قدردانی مدیرعامل شرکت مشاوران تراز ارقام از برگزاری مراسم روز مهندس

قدردانی مدیرعامل شرکت مشاوران تراز ارقام از برگزاری مراسم روز مهندس

اینجانب حسن حسن زاده، مدیرعامل شرکت مشاوران تراز ارقام از حامیان مالی همایش تخصصی روز مهندس، جا دارد به رسم ادب و احترام مراتب تقدیر و قدرانی خود را از دست اندرکاران این مراسم، برای برپایی با شکوه و بی سابقه چنین همایشی با حضور بیش از ۱۵۰۰ نفر از سازندگان برتر صنعت ساختمان، اعلام