نه دچار حاشیه شویم نه حاشیه ایجاد کنیم
رئیس قوه قضائیه:

نه دچار حاشیه شویم نه حاشیه ایجاد کنیم

رئیس قوه قضائیه گفت: مسئولان ذیربط قضائی توجه و اهتمام داشته باشند که رسیدگی به پرونده های مرتبط با برهم زنندگان امنیت روانی مردم در نهایت دقت و سرعت باشد.