برداشت‌های غلط از مفهوم صنعتی‌سازی

برداشت‌های غلط از مفهوم صنعتی‌سازی

تعادل‌بخشی بین عرضه و تقاضای مسکن همواره یکی از راهکارهای حل بحران مسکن عنوان می‌شود. از سوی دیگر با روش‌های سنتی و دستی قطعا امکان افزایش تولید مسکن میسر نخواهد بود. در چنین شرایطی حرکت به سمت روش‌های صنعتی ساخت مسکن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.