برنامه های شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در هفته دولت

برنامه های شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در هفته دولت

محمدرضا جواهری تفتی مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ، بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت : در هفته دولت چند پروژه آماده بهره برداری افتتاح می شود. مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در تشریح برنامه های مسکن در هفته دولت از تجهیز کارگاه پروژه سبحان قرچک

برنامه های شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در هفته دولت

برنامه های شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در هفته دولت

محمدرضا جواهری تفتی مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ، بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت : در هفته دولت چند پروژه آماده بهره برداری افتتاح می شود. مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در تشریح برنامه های ثمسکن در هفته دولت از تجهیز کارگاه پروژه سبحان قرچک